foto1
รับสมัครนักเรียนนักศึกษา
foto1
สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจค้าปลีก
foto1
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การบัญชี
foto1
สาขาวิชา : ช่างยนต์
foto1
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของวิทยาลัย

"การศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิต และยกระดับมาตรฐานสังคม"

วิสัยทัศน์

"เรียนรู้ สู้โลกกว้าง"

พันธกิจ

  • พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบกิจกรรม ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
  • พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
  • พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากร

อัตลักษณ์

"ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม ความรับผิดชอบเลิศ พาชีวิตรอด"

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
  • พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางบรรจบ  มาเวียง

ผู้อำนวยการ

Facebook Fanpage

สถิติผู้เข้าชม

025017
วันนี้วันนี้75
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้93
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้589
เดือนนี้เดือนนี้727
ทุกวันทุกวัน25017
3Dot236Dot122Dot9


สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อ่านต่อ...

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การบัญชี

ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การบัญชี

อ่านต่อ...

สาขาวิชา : ช่างยนต์

ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม : ช่างยนต์

อ่านต่อ...

สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม : ไฟฟ้ากำลัง

อ่านต่อ...