foto1
รับสมัครนักเรียนนักศึกษา
foto1
สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจค้าปลีก
foto1
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การบัญชี
foto1
สาขาวิชา : ช่างยนต์
foto1
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง


 ชื่อ-สกุล:*
E-mail:*
ข้อความ :

 

สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก

รับสมัครนักเรียนผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อระดับ ปวช.

รับสมัครนักศึกษาผู้จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อระดับ ปวส.ชื่อ - สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
-
จบการศึกษา:
จากสถานศึกษา:
สมัครเรียน หลักสูตร ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) :
สมัครเรียน หลักสูตร ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของวิทยาลัย

"การศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิต และยกระดับมาตรฐานสังคม"

วิสัยทัศน์

"เรียนรู้ สู้โลกกว้าง"

พันธกิจ

  • พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบกิจกรรม ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
  • พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
  • พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากร

อัตลักษณ์

"ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม ความรับผิดชอบเลิศ พาชีวิตรอด"

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
  • พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางบรรจบ  มาเวียง

ผู้อำนวยการ

Facebook Fanpage

สถิติผู้เข้าชม

045106
วันนี้วันนี้2
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้27
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้144
เดือนนี้เดือนนี้634
ทุกวันทุกวัน45106
35Dot172Dot111Dot71


สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อ่านต่อ...

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การบัญชี

ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การบัญชี

อ่านต่อ...

สาขาวิชา : ช่างยนต์

ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม : ช่างยนต์

อ่านต่อ...

สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม : ไฟฟ้ากำลัง

อ่านต่อ...