foto1
รับสมัครนักเรียนนักศึกษา
foto1
สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจค้าปลีก
foto1
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การบัญชี
foto1
สาขาวิชา : ช่างยนต์
foto1
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง


ประวัติของวิทยาลัย

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 13 หมู่ 8 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44160 โทรศัพท์ 043-988607
 • จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดย นายสุทิน คลังแสง ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัย เลขที่ 001/2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 มีนายสุทิน คลังแสง เป็นผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ

 • slider
 • slider2
 • slider3
 • slider4
 • slider5

เป้าหมายวิทยาลัย

 • ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีละมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย
 • มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลแบบฐานสมรรถนะเน้นผู้เรียนปฏิบัติจริง
 • เครือข่ายภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
 • ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะวิชาชีพอย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ
 • มีระบบการจัดสรรทรัพยากรเอื้อต่อการศึกษา
 • ครูและบุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานเพิ่มขึ้น
 • ระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 • มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • มีระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อนวัตกรรม การวัดผล และประเมินผล

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางบรรจบ  มาเวียง

ผู้อำนวยการ

Facebook Fanpage

สถิติผู้เข้าชม

084162
วันนี้วันนี้18
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้126
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้144
เดือนนี้เดือนนี้1625
ทุกวันทุกวัน84162
44Dot200Dot194Dot255


สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อ่านต่อ...

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การบัญชี

ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การบัญชี

อ่านต่อ...

สาขาวิชา : ช่างยนต์

ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม : ช่างยนต์

อ่านต่อ...

สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม : ไฟฟ้ากำลัง

อ่านต่อ...