foto1
รับสมัครนักเรียนนักศึกษา
foto1
สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจค้าปลีก
foto1
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การบัญชี
foto1
สาขาวิชา : ช่างยนต์
foto1
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของวิทยาลัย

"การศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิต และยกระดับมาตรฐานสังคม"

วิสัยทัศน์

"เรียนรู้ สู้โลกกว้าง"

พันธกิจ

  • พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบกิจกรรม ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
  • พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
  • พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากร

อัตลักษณ์

"ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม ความรับผิดชอบเลิศ พาชีวิตรอด"

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
  • พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางบรรจบ  มาเวียง

ผู้อำนวยการ

Facebook Fanpage

สถิติผู้เข้าชม

046391
วันนี้วันนี้27
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้23
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้115
เดือนนี้เดือนนี้27
ทุกวันทุกวัน46391
3Dot235Dot78Dot122