ตราสัญญลักษณ์ของวิทยาลัย

ตราสัญญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปสหวิทยาการ (Interdisciplinary) รูปฟันเฟือง รูปเรือสำเภา รูปกากบาท รูปนกพิราบ อยู่ภายในวงกลม และมีชื่อโรงเรียนอยู่ภายในวงกลม ด้านล่าง ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

รูปสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง ความรู้ที่รวมเอาหลายศาสตร์สาขาวิชามาบูรณาการ

 • รูปฟันเฟือง หมายถึง สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
 • รูปเรือสำเภอ หมายถึง สาขาช่างพณิชยกรรม
 • รูปกากบาท หมายถึง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • รูปนกพิราบ หมายถึง สาขาสังคมศาสตร์

อักษรย่อของโรงเรียน

"ท.อ.ป." สำหรับภาษาไทย

 • ท ย่อมาจาก เทคโน
 • อ ย่อมาจาก เอเชีย
 • ป ย่อมาจาก แปซิฟิก

"APC" สำหรับภาษาอังกฤษ

 • A ย่อมาจาก Asia
 • P ย่อมาจาก Pacific Technological
 • C ย่อมาจาก College

สีประจำวิทยาลัย

คือ "สีเทา-ทอง"

 • สีเทา หมายถึง มันสมองปัญญา
 • สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง