ดร.สุทิน  คลังแสง

ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ 

นายรัฐ  คลังแสง

ผู้จัดการ 

นางบรรจบ  มาเวียง

ผู้อำนวยการ