ประวัติของวิทยาลัย

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 13 หมู่ 8 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44160 โทรศัพท์ 043-988607
 • จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดย นายสุทิน คลังแสง ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัย เลขที่ 001/2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 มีนายสุทิน คลังแสง เป็นผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ

 • slider
 • slider2
 • slider3
 • slider4
 • slider5

เป้าหมายวิทยาลัย

 • ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีละมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย
 • มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลแบบฐานสมรรถนะเน้นผู้เรียนปฏิบัติจริง
 • เครือข่ายภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
 • ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะวิชาชีพอย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ
 • มีระบบการจัดสรรทรัพยากรเอื้อต่อการศึกษา
 • ครูและบุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานเพิ่มขึ้น
 • ระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 • มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • มีระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อนวัตกรรม การวัดผล และประเมินผล